FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७६।०७७ को वडा नं. १ को वजेट तथा योजानहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 12:54 PDF icon SuTRA __ कार्यक्रम _१ वडा.pdf

बराहताल गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा वाट पारित निति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 17:06 PDF icon gau शभा नीतिगत निर्णयहरु Print - Copy.pdf

वार्ड न. १० को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:27 PDF icon वार्ड न . १०.pdf

वार्ड न. ९ को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:26 PDF icon वार्ड न. ९.pdf

वार्ड न. ८ को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:25 PDF icon वार्ड न. ८.pdf

वार्ड न. ७ को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:24 PDF icon वार्ड न. ७.pdf

वार्ड न. ६ को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:23 PDF icon वार्ड न. ६.pdf

वार्ड न. ५ को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:22 PDF icon वार्ड न.५.pdf

वार्ड न. ४ को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:21 PDF icon वार्ड न. ४.pdf

वार्ड न. ३ को अा . व. २०७५/०६७ को बार्षिक योजनाहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 14:20 PDF icon वार्ड न. ३.pdf

Pages