FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बराहताल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधी कानून, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:51 PDF icon १ आर्थिक कार्यविधि कानून २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:46 PDF icon २ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:45 PDF icon ३ बराहताल स्थानीय सहकारी ऐन २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ( कार्यविधी ) नियमावली, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:44 PDF icon ४ बराहताल गा.पा. को निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:43 PDF icon ५ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक तथा श्रेणीविहिन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:40 PDF icon ६ करार कार्यविधि २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ २०७६ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:38 PDF icon ७ उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:37 PDF icon ८ घ वर्गको निर्माण ब्यावसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:35 PDF icon ९ अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:33 PDF icon १० विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐेन २०७६.pdf

Pages