FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७८।०७९ को वजेट बक्तव्य

७७/७८ 07/06/2021 - 17:06 PDF icon गापाको आव २०७८।०७९ को निती कार्यक्रम र बजेट (1) (2) (1).pdf

आ.व. ०७७।०८८ को वजेटको स्रोतहरु

७६/७७ 07/10/2020 - 14:05 PDF icon आ व २०७७।०७८ को स्रोत.pdf

आ.व.२०७६।०७७ को संधिय सरकार वाट हस्ताान्तरित कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 13:19 PDF icon SuTRA __ कार्यक्रम _ संघिय सरकार शसर्त अनुदान.pdf

आ.व.२०७६।०७७ को प्रदेश सरकार वाट हस्ताान्तरित कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 13:15 PDF icon SuTRA __ कार्यक्रम _ प्रदेश सरकारको.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका महिला विकस शाखा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 13:03 PDF icon महिला वालवालिका शाखा.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका पशु पन्छी विकास शाखा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 13:01 PDF icon पशुपक्षी शाखा.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका कृषि शाखा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 13:00 PDF icon कृषि कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका शिक्षा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 12:59 PDF icon शिक्षा शाखा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका स्वास्थ्य तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 12:58 PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका स्तरिय वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 12:56 PDF icon पालिका तर्फको कार्यक्रम.pdf

Pages