FAQs Complain Problems

समचार

जन प्रतिनिधि

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: 9858088200

गाउँपालिका उपाध्यक्ष

ईमेल: shovasharma808@gmail.com
फोन नं: 9848194037

गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु

फोन नं: 9848269808

वडा सदस्य

फोन नं: 9844835063

गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु

फोन नं: ९७४८०२०४९८

वडा सदस्य

फोन नं: 9844898271

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८४८०७९३०७

गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु

फोन नं: 9844876329

वडा सदस्य

फोन नं: 9844898271

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८४८२९२१३९ , ९८००५३६९४४

गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४८२७९६६१

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९७४८०४१४२१ , ९८६८०१३६३८

गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु

फोन नं: ९८४८२०६७९४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४४८६५४३२

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ०८३-६९१०२१ , ९८४८११८०३८

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६५७५८४४६

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६८०२६९२४

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: 9848116225

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४८१४०८६७

वडा सदस्य

फोन नं: ९८१२४५११६३

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८५८०५१३४४

वडा सदस्य

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६७७७६८२४

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८०५५४३८९

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४८४९०३११

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८५८०६१३००

वडा सदस्य

फोन नं: ९७४८०३९४९८

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८४८१६९५५९
वार्ड न ४

वडा सदस्य

फोन नं: ९७४८०४१३८०

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८५८०५१६८१
वार्ड न ४

वडा सदस्य

फोन नं: ९७४८६२६०४२

वडा सदस्य

फोन नं: 9868112378

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४८२१०९८६

वडा सदस्य

वार्ड न ५

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६८११८२४४

वडा सदस्य

फोन नं: ९८६८१२०६४८
वार्ड न ५

वडा सदस्य

फोन नं: ९७४८०५१५८०

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४८०८९६३९

वडा सदस्य

फोन नं: ९८४८२९१०४५