FAQs Complain Problems

बराहताल गाउँपालिकाको आ . ब . २०७४ /२०७५ मा गाउँसभा बाट स्वीकृत बजेट

यस बराहताल गाउँपालिका को  २०७४/७५ मा वार्ड न . १ देखि १० सम्मको विविध शीर्षक  मा स्वीकृत  बजेट यस फारम मा उपलब्ध गरिए को छ |

आर्थिक वर्ष: